Whitesbourough

Variant name of place

Whites Bourrow; Whites Bourgh